วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


ค่านิยม


"ONE DLT"

O (Objective)  เป้าหมายชัดเจน D (Digital Economy)  เน้นนวัตกรรม
N (Network)  มีบูรณาการ L (Legitimacy)  กำกับตามกฎหมาย
E (Emence)  งานโดดเด่น T (Transparency)  โปร่งใส เป็นธรรม


 

คำขวัญการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต


"ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ"
Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

คู่มือสำหรับประชาชน

ป้ายโฆษณา

ทิศทางองค์กร

ป้ายโฆษณา


อัตราภาษีรถ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2010 เวลา 00:00 น.

อัตราภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน เก็บตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี.)  
   (ก) 600 ลูกบาศก์เซ็นติเมตรแรก ลูกบาศก์เซ็นติเมตรละ 0.50 บาท
   (ข) ส่วนที่เกิน 600 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก็เซ็นติเมตร
        ลูกบาศก์เซ็นติเมตรละ  1.50 บาท
   (ค) ส่วนที่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร ลูกบาศก์เซ็นติเมตรละ 4.00 บาท
   - กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของและมิได้ให้บุคคลธรรมดาเช่าซื้อในการประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ เก็บภาษีในอัตราสองเท่า
   - กรณีจดทะเบียนมาแล้วเกินห้าปีนับแต่ปีที่จดทะเบียนครั้งแรกให้ได้รับลดหย่อนภาษีประจำปีในปีต่อๆ ไปในอัตรา ดังนี้
                    ปีที่หก  ร้อยละสิบ
                    ปีที่เจ็ด ร้อยละยี่สิบ   
                    ปีที่แปด ร้อยละสามสิบ
                    ปีที่เก้า ร้อยละสี่สิบ
                    ปีที่สิบ ร้อยละห้าสิบ

 

ประเภทรถ รย.2 รถยนต์นั่งส่วน
บุคคลเกิน 7 คน
รย.3 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด
รย.4 รถยนต์บริการ
รย.5 รถยนต์
รับจ้าง
รย.6 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
รย.7 รถยนต์ลากจูง
รย.8 รถแทรกเตอร์ที่มิได้ใช้ในการเกษตร
น้ำหนักรถ
ไม่เกิน 500 150 450 185 300
501-750 300 750 310 450
751-1,000 450 1,050 450 600
1,001-1,250       800 1,350 560 750
1,251-1,500 1,000 1,650 685 900
1,501-1,750 1,300 2,100 875 1,050
1,751-2,000 1,600 2,550 1,060 1,350
2,001-2,500 1,900 3,000 1,250 1,650
2,501-3,000 2,200 3,450 1,435 1,950
3,001-3,500 2,400 3,900 1,625 2,250
3,501-4,000 2,600 4,350 1,810 2,550
4,001-4,500 2,800 4,800 2,000 2,850
4,501-5,000 3,000 5,250 2,185 3,150
5,001-6,000 3,200 5,700 2,375 3,450
6,001-7,000 3,400 6,150 2,560 3,750
7,001 ขึ้นไป 3,600 6,600 2,750 4,050

 

รย.9 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 100 บาท
รย.10 รถจักรยานยนต์สาธารณะ คันละ 100 บาท
รย.11 รถพ่วงของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 50 บาท
รย.12 รถบดถนน คันละ 200 บาท
รย.13 รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร คันละ 50 บาท
รย.14 รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า หรือรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานอื่น
        - รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จัดเก็บภาษีตามน้ำหนักของรถในอัตราเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
        - รถอื่นๆ จัดเก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดไว้
รย.15 รถที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทน พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือพลังงานอย่างประหยัดจัดเก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดไว้
รย.16 รถที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยก๊าซมีแทนเป็นส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิง
        - ระบบเชื้อเพลิงที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเพียงอย่างเดียว จัดเก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดไว้
        - ระบบเชื้อเพลิงที่ใช้ก๊าซธรรมชาติร่วมหรือสลับกับน้ำมันเชื้อเพลิง จัดเก็บภาษีในอัตราสามในสี่ของอัตราที่กำหนดไว้